Konkurs CO2 nowa/y ja

do wygrania – zabieg laserem CO2

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „CO2 NOWA JA” Clinic Flebo Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma FLEBO Sp z o.o. z siedzibą w Sanoku ul. Legionów

Polskich 42, NIP: 6871973938

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram. Serwis

Instagram.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z

organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa:

4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie

5. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie instagram.

6. Konkurs trwa 09.02.24 od godziny 16:00 do 17.02.24 do godziny 00:00

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone: podczas transmisji live na instagramie 18.02.24 o

godzinie 20:00

8. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym instagram

znajdującym się pod adresem: https://www.instagram.com/clinic_flebo_aesthetic?

igsh=MWFzMm5tY2F5d2VxZA%3D%3D&utm_source=qr

9. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie i udostępnienie posta dotyczącego

konkursu w relacji na instagramie

10. Zadanie konkursowe polega na „Wyjaśnieniu czym jest dla Ciebie medycyna estetyczna”.

Oraz podanie daty zabiegu którą uczestnik jest zainteresowany

11. Każdy uczestnik może zgłosić maksumalnie 2 propozycje odpowiedzi

12. W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców na zabieg 22.02.24 oraz 2 zwycięzców na

zabieg 23.02.24

13. Najlepsza, praca konkursowa zostanie wyłoniona na podstawie najwiekszej ilości polubień

pod komentarzem

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za

pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu instagram.

15. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w

wypowiedziach.

16. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały

udziału w konkursie. Nagroda

17. Nagrodą w konkursie jest Zabieg laserem CO2 w terminie 22.02.24 lub 23.02.24

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na fanpage I udostępnić zdjęcia przed I po

zabiegu.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn medycznych (niezakwalifikowanie do zabiegu) oraz z przyczyn leżących po stronie

Uczestnika, W takim wypadku nagroda zostanie przekazana innemu uczestnikowi konkursu. 20.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika,

a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i

poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

21. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie

Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie

Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. Reklamacje 22. Wszelkie

reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy

zgłaszać mailowo na adres: juliaskibi@gmail.com.

23. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. 24.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Obowiązek informacyjny

25. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Klinika

FLEBO.

26. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia

Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (nazwa

fanpage’a).

 

27. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym

wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a

także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia

obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. Postanowienia końcowe

28. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

29. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez właściwy sąd

powszechny.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage

31. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego

Regulaminu.

 

 

gabinet w sanoku

KLINIKA FLEBO

ul. Legionów Polskich 42

38-500 Sanok

rejestracja telefoniczna

Od poniedziałku do czwartku

12:00 – 20:00

W piątek

08:00 – 12:00

TEL: 13 430 00 95